Hier werken we de komende vier jaar aan.

Toevoegen woningen

Wat we zien

Hoewel de RK Zeist zich nog altijd primair verantwoordelijk voelt voor (en aanspreekbaar is op) het beschikbaar stellen van betaalbare woningen voor financieel minder draagkrachtige huishoudens, zien we dat de maatschappelijke opgave de komende jaren breder is dan dat. Er is een grote woningnood die niet alleen de laagste inkomensgroepen, maar ook starters en huishoudens met een middeninkomen, treft. Ook zij kunnen in de huidige woningmarkt nauwelijks tot geen betaalbare huisvesting vinden. De doelgroep is daarmee breder geworden.

Daarnaast neemt het aandeel te huisvesten huishoudens behorende tot de ‘bijzondere doelgroepen’ toe. Deze toename mag wat ons betreft niet leiden tot een te grote afname van de slaagkans van de groep regulier woningzoekenden met een laag inkomen. De toevoeging van woningen aan ons bezit is mede daarom noodzakelijk.

In de afgelopen jaren heeft de RK Zeist zich, met wisselend succes, gericht op de toevoeging van aantrekkelijke woningen voor oudere bewoners, in de hoop de doorstroming te bevorderen. We zien dat er meer nodig is om in de vraag naar woningen voor jonge, startende huishoudens te voorzien.